🌹-🌹-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਕਾਗਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ-🌹-🌹

PLEASE SHARE AND FORWARD ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ …